תקנון

השימוש באתר סיפור דרך מותנה בהסכמה לתנאים המפורטים להלן, אנא קרא תנאים אלה בעיון. על ידי כניסתך לאתר הינך מאשר את הסכמתך לאמור בתנאים אלה:

  תנאי השימוש

 1. השירותים והתכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם ובהתאם להחלטת החברה.
 2. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות של השירותים והתכנים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכי המשתמש, או התגובות שיעורר הפרסום באתר.
 3. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים המתפרסמים באתר - תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר ולא תהא אחראית לכל נזק, הפסד, אובדן רווח, אי נוחות, תשלום, הוצאה, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים המתפרסמים באתר.
 4. ידוע למשתמש כי תכנים המוצגים באתר אינם בגדר ייעוץ מקצועי והחברה אינה אחראית לתכנים אלו ולתוצאות ישירות או עקיפות העלולות להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב פעולה בהתבסס על תכנים אלו על המשתמש חלה אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ולתוצאותיהן.
 5. הקישור לאתרים אחרים מתוך האתר נועדו לנוחיות המשתמש בלבד ואין החברה אחראית לתוכנם של אתרים אלה, מהימנותם או תקינותם.
 6. הכניסה לאתרים כאמור והשימוש בתכנים המופיעים בהם הינם באחריות המשתמש בלבד.
 7. המצאות קישור לאתר מסוים אינו מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה אמין, מהימן, מלא או מעודכן. מבלי לגרוע באמור לעיל החברה לא תהא אחראית לכל נזק עקיף או ישיר שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתרים כאמור ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים
 8. פרסום תכנים באתר

 9. השירותים והתכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם ובהתאם להחלטת החברה.
 10. אין לפרסם באתר תכנים כלשהם לרבות טקסטים, תגובות, תמונות או קישורים שהינם אחד מאלה:
  1. תכנים הפוגעים ברגשות הציבור, או המהווים הוצאת לשון הרע, או המהווים הפרה כלשהי של החוק, או המעודדים ביצוע עבירה או עוולה, תכנים פוגעניים, בעלי אופי מיני בוטה, גזעניים או הפוגעים בפרטיות.
  2. תכנים אשר הזכויות בהם אינן שייכות למפרסם.
  3. תכנים המכילים וירוסי מחשב כלשהם.
  4. תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו.
 11. החברה ו/או מי מטעמה רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים את התנאים שלעיל, כולם ו/או חלקם עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו והיא רשאית למחוק תכנים כאמור בכל עת. גולשים המעלים סיפורי דרך לאתר במסגרת לרבות צילומים או תמונות של גולשים, מצהירים בעצם העברתם לאתר כי:
  1. כל החומרים אשר נשלחים לאתר הם באחריותם המלאה, מדוייקים ונכונים במידת האפשר וללא הפרות זכויות קנייניות, לרבות זכויות יוצרים כלשהן.
  2. גולש שהינו בעל זכויות היוצרים בתוכן המועבר על ידיו לאתר, מסכים בעצם העברתו לאתר למוסרו לפרסום ןלעשות בו כל שימוש, לרבות אכסונו, פרסומו, עריכתו, הסרתו ןכיוצ"ב.
  3. גולש שאינו בעל זכויות היוצרים בתוכן המועבר על ידיו לאתר מצהיר כי הוא בעל הרשאה כדין למסור את התוכן לפרסום באתר ולעשות בו כל שימוש, לרבות אכסונו, פרסומו, עריכתו הסרתו וכיוצ"ב.
  4. מערכת האתר יכולה להשתמש בתוכן לכל מטרה שהיא ומוסר לאתר את כל הזכויות ביחס לתוכן, לרבות זכות בלתי מוגבלת בזמן ובלתי חוזרת לשימוש ופרסום בתוכן והכל ללא תמורה, תשלום או תמלוגים כלשהם.
  5. מערכת האתר רשאית בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי לפסול, לשנות, לערוך או להסיר כל תוכן המועבר לאתר, בין לפני פרסומו ובין לאחר פרסומו.
  6. בעצם העברת התכנים לאתר מוותר הגולש על כל טענה בקשר עם זכותו המוסרית ביחס לתכנים וכן על כל דרישה או תביעה כספית או אחרת בקשר עם האמור לעיל.
  7. ידוע לגולש כי תכנים הנמסרים על-ידיו לפרסום באתר יהיו חשופים למשתמשים אחרים, ולא ניתן לצפות אילו תגובות יתקבלו ואת אופיין. החברה לא תישא באחריות כלשהי לתגובות כלשהן לתכנים מטעם גולשים או לכל תוצאה שתגרם בעקבות תגובות כאמור.
 12. למען הסר ספק, החברה אינה אחראית לתכנים הנמסרים לאתר על ידי גולשים משתמשים ואינה מתחייבת כי הם מלאים, נכונים מדויקים או עונים על ציפיות המשתמש. בנוסף, החברה אינה אחראית לתכנים, מודעות והצעות מסחריות המתפרסמים באתר או לכל תוצאה עקב הסתמכות עליהם או שימוש בהם.
 13. השתתפות בתחרויות

 14. תחרות סיפורי דרך – זמן מוגבל בו ניתן לכתוב סיפורי דרך במדינה הנבחרת ע"י צוות האתר ולהשתתף בתחרות על פרס שינתן לסיפור המנצח .
 15. תחרות סיפורי דרך הינה חלק בלתי נפרד מהאתר ולכן תקנון האתר חל על המשתתפים בתחרות ללא שום הבדל.
 16. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק כל תחרות באתר בכל רגע נתון.
 17. בחירת הסיפור הזוכה:
  1. הנהלת האתר הינה הישות היחידה אשר רשאית להחליט על הסיפור דרך הזוכה ושומרת לעצמה את הזכות לשינוי ההחלטה.
  2. קביעת הסיפור המנצח תחושב ע"פ הרשום בחוקי התחרות.
 18. קבלת הפרס:
  1. הסיפור הזוכה בתחרות יזכה בפרס (מוצר/תלוש) אשר הוגדר מלכתחילה בחוקי התחרות.
  2. הנהלת האתר אינה אחראית לכל פגם, נזק או אובדן שקורה למוצר.
  3. הנהלת האתר אינה אחראית לכל מקרה של אי הגעת המוצר אל יעדו בשל כל סיבה שהיא.
  4. במידה וקיימת אחריות יצרן למוצר, כל פנייה לקבלת שירות תופנה ישירות לגוף הרלוונטי ולא להנהלת האתר.
 19. זכויות קניין רוחני

 20. כל הזכויות בתכנים המופיעים באתר אשר מקורם בחברה ו/או מטעמה ו/או שהועברו אליה, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם לחברה.
 21. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הזכויות בעיצוב האתר ואופן עריכת התכנים והצגתם באתר של שייכות במלואן לחברה.
 22. התכנים באתר נועדו לשימושו האישי של המשתמש בלבד ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי.
 23. אין להעתיק, לשכפל או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש.
 24. סימני המסחר באתר הינם קניינה של החברה בלבד, סימני מסחר המוצגים באתר מטעמם של מפרסמים שונים הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד וכמו כן אין לעשות שימוש בסימני המסחר בלא הסכמת בעליהם בכתב.
 25. סמכויות החברה וזכויותיה

 26. החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו, תוכנו, היקפו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש, למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.
 27. .החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי תקשורת אצל החברה או מי מספקיה, או ייפגע מכל סיבה אחרת והחברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצ"ב שייגרמו למשתמש עקב כך
 28. החברה אינה אחראית לכל אובדן של מידע או תכנים כלשהם שייגרם מסיבה כלשהי.
 29. החברה תימנע ככל האפשר ממסירת פרטים אישיים של משתמש לצדדים שלישיים, אלא אם החברה תהא חייבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה הליכים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות של המשתמש, במקרה זה תהא החברה רשאית למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מפעולת המשתמש או בהתאם להוראות צו שיפוטי.
 30. החברה רשאית להשתמש בפרטי משתמש לצורך שיפור השירותים המוצעים באתר וכן לצורך יצירת קשר עם המשתמש. החברה לא תעביר למפרסמים מידע שעלול לזהות משתמש באופן אישי, אלא אם יאשר הסכמתו לכך.
 31. החברה רשאית להפסיק את השימוש שעושה משתמש כלשהו באתר אם המשתמש לא יעמוד בתנאי השימוש, כולם או חלקם.
 32. המשתמש יפצה את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם,לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט כתוצאה מהפרת תנאי שימוש אלה, כולם או חלקם או כתוצאה מתביעה או דרישה של צד ג' כלשהו בקשר עם שימוש באתר על ידי המשתמש.
 33. בעת ההרשמה מסכים המשתמש לקבל דיוור לדואר האלקטרוני שמסר, הכולל עידכונים על תוכן חדש, מידע על תחרויות, הודעות בדבר שינויים באתר ותכנים נוספים.
 34. פרסומות ומידע מסחרי

 35. באתר תכנים המהווים פרסומות ומידע מסחרי מטעמם של מפרסמים שונים.
 36. החברה אינה אחראית לתוכן הפרסומות והמידע הפרסומי שבאתר והאחריות הבלעדית לתוכנם חלה על המפרסמים, אין בהצגתם באתר משום המלצה או עידוד לרכישת שירותים או מוצרים המפורסמים באתר.
 37. שונות

 38. תנאי שימוש אלה מתווספים לכל הוראות תקנון או תנאי שימוש אחרים המצוי באתר ובמקרה של אי התאמה, יגברו תנאי שימוש אלה.
 39. החברה רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. החברה תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה במועד פרסומם.
 40. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באיזור תל-אביב יפו.
 41. דרכי יצירת קשר: contact@sipurderech.co.il